EGE-Elektronik Spezial-Sensoren GmbH - Special-Sensors for Automation

Nivavåkter - Begrepp inom mätteknik

Avkänningspunkt

Kapacitiva nivåvakter reagerar på ledande och icke-ledande ämnen med en dielektricitetskonstant ε >1. Avkänningspunkten beror på materialet.
Vid oförändrade monteringsförhållanden är känsligheten större för ledande ämnen.
När sensorspetsen doppas ner i en vätska genereras en signal i den tillhörande utvärderingselektroniken. Denna signal ges vid kontakt med mediet och, beroende på sensorns känslighet, ytterligare några millimeter in i mediet. Avståndet mellan sensorspetsen och neddoppningsdjupet där signalen ges definieras som nominell avkänningspunkt. Den har ett negativt förtecken, t.ex. – 8 mm.
I tabellen nedan anges ungefärliga värden för materialrelaterade reduktionsfaktorer. Vid praktisk användning kan exempelvis monteringsförhållandena leda till avvikelser.


Vattenhalten i ett material eller en vätska har en avgörande påverkan på avkänningspunkten. En större fukthalt ökar avkänningspunkten väsentligt. När nivåvakten fuktas med ledande ämnen kan dess funktion påverkas när det bildas en ledande film som skapar en elektriskt ledande förbindelse mellan sensorelektroden och en metallisk vägg.


Nominell avkänningspunkt sp

Den nominella avkänningspunkten är det avstånd mellan nivåvaktens sensorspets och mediets yta som krävs för säker avkänning av mediet. När sensorn doppas ner i mediet anges detta specifika värde med negativt förtecken. Den nominella avkänningspunkten är ett värde som beräknas vid en temperatur på 20 °C och med en jordad metallbehållare som är fylld med vatten. Optiska sensorer ger signal när spetsen doppas i mediet.


Verklig avkänningspunkt sr

Den verkliga avkänningspunkten är den effektiva avkänningspunkten vid märkspänning och en märktemperatur på 23 °C. Den ligger mellan 90 % och 110 % av den nominella avkänningspunkten.


Effektivt avkänningsavstånd su

Den effektiva avkänningspunkten ligger för hela det tillåtna temperatur- och spänningsområdet mellan 80 % och 120 % av den verkliga avkänningspunkten.


Säkerställd avkänningspunkt sa

I den säkerställda avkänningspunkten ingår alla yttre faktorer, även vilka medier som används samt variationer i tillverkningen. Den ligger mellan 0 % och 72 % av den nominella avkänningspunkten. Inom detta område är en säker avkänning garanterad.


Drift med temperaturrelaterad avkänningspunkt

Avkänningspunkterna anges för en omgivningstemperatur på 23 °C. Inom det tillåtna temperaturområdet varierar avkänningspunkten med mindre än 15 % jämfört med värdet vid 23 °C. Avkänningspunkten påverkas ej av mätobjektets temperatur.


Hysteres H

Hysteresen är avståndsskillnaden mellan tillslagspunkten när ett medium närmar sig och frånslagspunkten när mediet fjärmar sig från sensorn. Hysteresen ger en stabil signal även vid vibrationer, temperaturdrift eller vid elektriska störningar. Hysteresen är definierad med maximalt 20 % av det verkliga avkänningsavståndet enligt EN 60947-5-2, för EGE-sensorer är det normalt 10 % till 15 % av den verkliga avkänningspunkten sr.


Repeternoggrannhet R

Repeternoggrannheten beskriver hur noga avkänningspunkten följs när ett objekt närmar sig upprepade gånger under definierade villkor. EGE-sensorer har typiska toleranser på mindre än 3 % av den verkliga avkänningspunkten.


Kopplingsfrekvens

Den maximala kopplingsfrekvensen för sensorn bestäms enligt EN 60947-5-2 med standardiserade mätplattor ST37 vid en halvt nominell avkänningspunkt sn.


Driftspänning

Driftspänningen är spänningsområdet inom vilket EGE sensorer fungerar säkert. Vid försörjning med likspänning ska gränsvärdena följas, inklusive rippel.


Kopplingsström

Med detta begrepp betecknas den maximalt tillåtna kontinuerliga strömmen för sensorns kopplingsutgång vid en omgivningstemperatur på 25 °C och resistiv last. Vid förhöjd omgivningstemperatur minskar den tillåtna kontinuerliga strömmen.
För analoga utgångar ska gränsvärdena och speciellt de tillåtna värdena för lastmotstånden som anges i respektive tekniska data följas.


Kortslutningsskydd

Kortslutningsskyddet säkrar sensorn mot att bli förstörd av kortslutning i utgången. När felet är åtgärdat återaktiveras utgången. När en maximal stötström är angiven får denna inte överskridas.


Överströmsutlösning

Detta värde anger medelvärdet för strömmen då kortslutningsskyddet aktiveras med en tolerans på ±20%.


Skydd mot omvänd polaritet

Skyddet förhindrar att sensorn förstörs vid spänningstillförsel med omvänd polaritet.


Spänningsfall Ud

Spänningsfallet uppstår på det inre motståndet för halvledarelement som ligger i strömriktningen för den aktiva kopplingsutgången. Det är beroende av lastströmmen och anges enligt EN 60947-5-2 för en genomsnittlig ström på 50 mA.


Restström Ir

Restströmmen flyter i lastströmkretsen när utgången är spärrad. Vid parallellkoppling av sensorer ska restströmmen beaktas.


Minsta lastström Im

En minsta lastström krävs för felfri drift med sensorer med två ledare.


Strömförbrukning

Strömförbrukningen anger det maximala värdet för tomgångsströmmen Io som sensorn förbrukar utan last vid märkspänning.


Omgivningstemperatur

Omgivningstemperaturen anger det maximalt tillåtna temperaturområdet för sensorn.


Elektromagnetisk kompatibilitet EMC

EMC-klassen är ett mått för sensorns tålighet mot yttre elektriska och magnetiska störningar. Uppgifterna avser normen EN 61000-6-2.


Utgångsfördröjning

EGE-sensorer är utrustade med en utgångsfördröjning som spärrar utgången när driftspänningen släpps på.


Kapslingsklass

Kapslingsklassen anger sensorernas skydd mot intrång av fasta ämnen och vatten, enligt EN 60529. För nivåvakter för vätskor avser den angivna kapslingsklassen anslutningsdelen. Här har sensordelen alltid IP 68.


LED-indikering

En gul lysdiod visar sensorns avkänningsstatus optiskt. Gröna och röda lysdioder används för att visa ytterligare information.


Höljets material

Höljets material bestämmer sensorns kemiska beständighet mot yttre påverkan. För speciella användningar kan höljen i andra material levereras.


Anslutning

Sensorerna ansluts med kontakt eller kabel. På förfrågan kan även andra kabeltyper och- längder levereras.

« Hänvisningar avseende montering        « Nivåvakter

powered by webEdition CMS