EGE-Elektronik Spezial-Sensoren GmbH - Special-Sensors for Automation

Nivavåkter - Hänvisningar avseende användning

Mikrovågsnivåmätare

Nivåmätarna i serierna MFP och MFM möjliggör en kontinuerlig övervakning av olika vätskor. Nivån i plast- eller metallbehållare mäts med stor noggrannhet. Nivåvakterna känner av en mängd olika vätskor som t.ex. vatten, olja eller emulsioner. För detta ändamål "leds" mikrovågor i mätsonden. När de får kontakt med mediet reflekteras de och sensorn beräknar nivån. Någon injustering för respektive medium krävs ej. Mätsonderna som är tillverkade i aluminium och rostfritt stål 1.4571 lämpar sig för omgivningstemperaturer mellan – 20 och +70 °C. De levereras i valfria monteringslängder mellan 500 och 1100 mm. Sensorerna är utrustade med en G3/4 gänga och ansluts med en M12 kontakt.


Mikrovågsnivåvakter

Mikrovågsnivåvakterna i serierna MFC och MFK reagerar när sensorspetsen får kontakt med mediet. De är särskilt okänsliga mot vidhäftning.
Sensorerna i MFK-serien är tillverkade i rostfritt stål och PTFE och har en G1/2 processanslutning. Sensorernas längd är 40 mm. Tack vare den integrerade elektroniken behöver ingen utvärderingsenhet installeras. Ingen injustering för respektive medium krävs. Ingen jordning för behållare av plast behövs.
Känsligheten för sensorerna i MFC-serien kan ställas in med tryckknapp. På så sätt kan olika vätskeskikt i en behållare (t.ex. vatten och olja) enkelt skiljas från varandra. Mikrovågssensorerna som är tillverkade i rostfritt stål och PTFE lämpar sig för nästan alla typer av behållare och sensormiljöer. De ger en pålitlig avkänning även av andra medier, t.ex. pulver eller granulat. Sensorerna kan levereras med längder mellan 120 och 1000 mm för enkel montering i olika positioner.


Kapacitiva givare

Nivåvaktens mätelektrod utgör tillsammans med omgivningen en elektrisk kondensator vars kapacitans beror på mediet som omger elektroden som dielektrikum. När dielektrikumet inte längre bildas av gas utan av gods inträffar ett kapacitanshopp som leder till en förändrad strömförbrukning. Denna förändrade strömförbrukning genererar en signal i förstärkaren. När den kapacitiva nivåvakten monteras i metallbehållare ska dess anslutningsgänga vara elektriskt ansluten till den jordade behållaren. Eventuellt ska en anslutning upprättas mellan nivåvaktens jordklämma och behållarväggen. Vid plastbehållare jordas sensorn direkt.
Montagehylsorna används för montering igenom behållarväggen från sidan eller lodrätt. För att uppnå full tryckhållfasthet bör gängan sitta ca 20 mm in i gänghålet på behållarsidan. Om detta inte är möjligt för att behållarväggen är tunnare än så ska en lämplig gängfläns monteras. Gänghålet bör inte vara djupare än längden för montagehylsans gänga.
När flera nivåvakter monteras ska minimiavstånd hållas för att undvika att sensorerna påverkar varandra.


Injustering mot mediet för kapacitiva sensorer

Nivåvakter är inställda så att de aktiveras när de kommer i kontakt med mediet. Injusteringen mot mediet bör helst ske i monterat tillstånd och under driftliknande förhållanden. Om det kan förekomma att den inbyggda delen av sensorn dränks eller täcks helt i drift, ska injusteringen ske även för detta tillstånd. Om sensorn endast kan beröras av mediet sker injusteringen för beröring. Potentiometern för injustering skyddas med en plastskruv. Denna plastskruv ska avlägsnas för att kunna ställa in önskad känslighet.Genom att vrida medsols ökar reaktionskänsligheten. Potentiometern vrids till dess att kopplingsutgången aktiveras (slutare). Avkänningspunkten säkras genom att vrida potentiometern med ytterligare ett halvt till ett varv. Sensorer med lysdiorad injusteras på 2 gröna lysdioder. När injusteringen mot mediet är utförd ska plastskruven sättas tillbaka.


Injustering på labb

När det inte är möjligt att utföra injusteringen i den verkliga miljön kan injusteringen ske på ett jämförbart kärl. Här ska dock beaktas att kärlet ska stå på en jordad metallplatta, alternativt ska vätskan i kärlet jordas med en isatt tråd. Provkärlet ska ha en minsta höjd och minsta diameter på 10 cm.
Vid rätt inställning reagerar nivåvakten säkert när 50 % av elektrodens diameter är täckta. Vid lodrät montering reagerar sensorerna när de kommer i kontakt med mediet. Reaktionen tidsfördröjs med mindre än 0,25 sekunder.


Optiska sensorer UF../UR..

När optiska sensorer doppas i mediet reagerar de på att brytningsindexet i sensorspetsens omgivning förändras. Sensorn behöver inte ställas in. I enstaka fall kan behållarväggen eller partiklar som finns i mediet reflektera ljuset som sensorn avger och på så sätt störa avkänningen av mediet. Vid sådana förhållanden bör ett test ske. Vid normala förhållanden kan sensorerna användas för respektive angivet medium. För medier som inte är angivna bör sensorns kemiska tålighet och tekniska lämplighet kontrolleras.

 


Konduktiv nivåvakt

Den konduktiva sensorn CFC... möjliggör en exakt avkänning av ledande medier. Vidhäftning är inget problem även vid medier med stark ledningsförmåga. Med hjälp av en påskruvad motelektrod kan nivåvakten även användas för plastbehållare. Elektroden kan kortas ner av användaren. Sensorn känner säkert av medier med en ledningsförmåga >10 µS/cm.Sensorer enligt ATEX

Nivåvakter för användning inom zon 0 eller zon 20 drivs med tillhörande utvärderingsenheter, som benämns i respektive kopplingsschema. Utvärderingsenheterna själva placeras generellt utanför Ex-området. Till sensorerna i serie KGFT...Ex används en mellanförstärkare, denna får placeras i zon 1. För egensäkra optiska sensorer UFGSa...Ex erbjuder EGE förstärkaren IKMb 123 Ex.

 

« Nivåvakter        Hänvisningar avseende montering »

powered by webEdition CMS