EGE-Elektronik Spezial-Sensoren GmbH - Special-Sensors for Automation

Funktionsprincip

En induktiv sensor arbetar med en högfrekvent svängningskrets som alstrar ett elektromagnetiskt växelfält vid den aktiva sensorytan med hjälp av en spole. När ett metallföremål närmar sig detta fält sker en dämpning i svängningskretsen. När denna dämpning överskrider ett tröskelvärde genereras en signal.


Avkänningsavstånd

Avkänningsavståndet är det avstånd mellan ett föremål och givarens aktiva sensoryta då en signal genereras. Avkänningsavståndet står i relation till spolens diameter, därför krävs större sensorer till större avkänningsavstånd. För några av EGE-sensorerna kan avkänningsavståndet ställas in.
När ett metallföremål endast dämpar en del av växelfältet minskar avkänningsavståndet. Med ett större föremål ökar det. Utifrån en standardiserad kvadratisk mätplatta av stål St 37, vars kantlängd motsvarar det större värdet av antingen sensorns spoldiameter eller tre gånger det nominella avkänningsavståndet, är riktvärdena enligt följande:


Avkänningsavståndet påverkas av föremålets material. Vid konstanta mått förändras avkänningsavståndet gentemot stål St37.
I tabellen nedan anges ungefärliga värden för materialrelaterade reduktionsfaktorer. Vid praktisk användning kan exempelvis olika legeringar leda till avvikelser.


Nominellt avkänningsavstånd sn

Det nominella avkänningsavståndet är ett märkvärde där variationer i tillverkningen och yttre faktorer såsom temperatur och försörjningsspänning försummas.


Verkligt avkänningsavstånd sr

Det verkliga avkänningsavståndet är det effektiva avkänningsavståndet vid märkspänning och en märktemperatur på 23 °C. Det ligger mellan 90 % och 110 % av det nominella avkänningsavståndet.


Effektivt avkänningsavstånd su

Det effektiva avkänningsavståndet ligger för hela det tillåtna temperatur- och spänningsområdet mellan 90 % och 110 % av det verkliga avkänningsavståndet.


Arbetsavstånd sa

I det säkerställda avkänningsavståndet ingår alla yttre faktorer samt variationer i tillverkningen. Det ligger mellan 0 % och 80 % av det nominella avkänningsavståndet. Inom detta område är en säker avkänning garanterad.


Drift med temperaturrelaterad avkänningspunkt

Avkänningsavstånden anges för en omgivningstemperatur på 23 °C. Inom det tillåtna temperaturområdet varierar avkänningsavståndet med mindre än 15 % jämfört med värdet vid 23 °C. Avkänningspunkten påverkas ej av mätobjektets temperatur.


Hysteres H

Hysteresen är avståndsskillnaden mellan tillslagspunkten när ett objekt närmar sig och frånslagspunkten när objektet fjärmar sig från sensorn. Hysteresen ger en stabil signal även vid vibrationer, temperaturdrift drift med olika temperaturer eller vid elektriska störningar. Hysteresen är definierad med maximalt 20 % av det verkliga avkänningsavståndet enligt EN 60947-5-2, för EGE-sensorer är det normalt 10 % av det verkliga avkänningsavståndet sr.


Repeternoggrannhet R

Repeternoggrannheten beskriver hur noga avkänningspunkten följs när ett objekt närmar sig upprepade gånger under definierade villkor. EGE-sensorer har typiska toleranser på mindre än 3 % av det verkliga avkänningsavståndet.


Kopplingsfrekvens

Den maximala kopplingsfrekvensen för den induktiva sensorn bestäms enligt EN60947-5-2 med standardiserade mätplattor vid ett halvt nominellt avkänningsavstånd sn.


Driftspänning

Driftspänningen är spänningsområdet inom vilket EGE-sensorerna fungerar säkert. Vid försörjning med likspänning ska gränsvärdena följas, inklusive rippel.


Kopplingsström

Med detta begrepp betecknas den maximalt tillåtna lastströmmen för sensorns kopplingsutgång vid en omgivningstemperatur på 25 °C och resistiv last. Vid förhöjd omgivningstemperatur minskar den tillåtna kontinuerliga strömmen.
För analoga utgångar ska gränsvärdena och speciellt de tillåtna värdena för lastmotstånden som anges i respektive tekniska data följas.


Kortslutningsskydd

Kortslutningsskyddet säkrar sensorn mot att bli förstörd av kortslutning i utgången. När felet är åtgärdat återaktiveras utgången. När en maximal stötström är angiven får denna inte överskridas.


Överströmsutlösning / brytström

Detta värde anger medelvärdet för strömmen då kortslutningsskyddet aktiveras med en tolerans på ±20%.


Skydd mot omvänd polaritet

Skyddet förhindrar att sensorn förstörs vid spänningstillförsel med omvänd polaritet.


Spänningsfall Ud

Spänningsfallet uppstår på det inre motståndet för halvledarelement som ligger i strömriktningen för den aktiva kopplingsutgången. Det är beroende av lastströmmen och anges enligt EN 60947-5-2 för en genomsnittlig ström på 50 mA.


Restström Ir

Restströmmen flyter i lastströmkretsen när utgången är spärrad. Vid parallellkoppling av sensorer ska restströmmen beaktas.


Minsta lastström Im

En minsta lastström krävs för felfri drift med sensorer med två ledare.


Strömförbrukning

Strömförbrukningen anger det maximala värdet för tomgångsströmmen Io som sensorn förbrukar utan last.


Omgivningstemperatur

Omgivningstemperaturen anger det maximalt tillåtna temperaturområdet för sensorn.


Elektromagnetisk kompatibilitet EMC

EMC-klassen är ett mått för sensorns tålighet mot yttre elektriska och magnetiska störningar. Uppgifterna avser normen EN61000-6-2.


Utgångsfördröjning

EGE-sensorer är utrustade med en utgångsfördröjning som spärrar utgången under startfasen när driftspänningen släpps på.


Kapslingsklass

Kapslingsklassen anger sensorernas skydd mot intrång av fasta ämnen och vatten, enligt EN 60529.


LED-indikator

EGE-sensorer som är utrustade med gul LED-lampa visar statusen för avkänningen optiskt.


Höljets material

Höljets material bestämmer sensorns kemiska beständighet mot yttre påverkan. För speciella användningar kan höljen i andra material levereras.


Anslutning

Sensorerna ansluts med kontakt eller kabel. På förfrågan kan även andra kabeltyper och -längder levereras.


« Hänsvisningar avseende montering      « Induktiva sensorer

powered by webEdition CMS