EGE-Elektronik Spezial-Sensoren GmbH - Special-Sensors for Automation

Flödesvakter - Teknik och användning

Kopplingsutgång

Injustering vid vilande medium

1. Montera mätgivaren i flödeskanalen och slå på apparaten. Avvakta uppstartstiden.
2. Ställ in potentiometern så att den röda LED-lampan lyser.
3. När flödet startar ska minst en grön LED-lampa lysa.


Injustering vid strömmande medium

1. Montera mätgivaren i flödeskanalen, ställ in flödet och slå på apparaten. Avvakta uppstartstiden.
2. Ställ in potentiometern så att en eller två gröna LED-lampor lyser.
3. När flödet bortfaller ska den röda LED-lampan lysa.


Injustering för underskridande av flödet

Denna injustering kan göras när flödeshastigheten ligger inom avkänningsområdet för den valda mätgivaren.

1. Montera mätgivaren i flödeskanalen, ställ in flödet och slå på apparaten.
2. Ställ in potentiometern så att den gula och den första gröna LED-lampan precis börjar lysa.
3. När flödeshastigheten sjunker släcks först den gröna lampan och vid fortsatt reducering även den gula. Sensorn kopplar och den röda LED-lampan lyser.


Injustering för överskridande av flödet

För att kunna göra denna injustering får mediets flödeshastighet vara maximalt 70% av gränsvärdet för avkänningsområdet för den valda mätgivaren.

1. Montera mätgivaren i flödeskanalen, ställ in flödet och slå på apparaten. Avvakta uppstartstiden.
2. Ställ in potentiometern så att den röda lampan precis börjar lysa.
3. När flödet ökar släcks den röda LED-lampan, den gula lampan lyser och utgången aktiveras (kopplingskontakten sluter). Om den röda LED-lampan inte släcks är den valda flödeshastigheten för hög eller så är hysteresen för utvärderingsenheten för stor.

Avkänningspunkten för flödeshastigheten ställs in med en eller två potentiometrar. För flödeshastigheter som är större än mätgivarens avkänningsgräns signaleras bortfall eller reducering av flödet när hastigheten har sjunkit ner till mätgivarens avkänningsområde.


Injustering av gränstemperaturen

De önskade värdena kan ställas in med en potentiometer. Utgången aktiveras när det inställda värdet överskrids. Samtidigt lyser också den tillhörande LED-lampan.


Injustering av tidsfördröjningen

De önskade värdena kan ställas in med en potentiometer. För SKM 522 sker inställningen i programmeringsmenyn.
Värdena visas på en skala. När den röda LED-lampan redan visar ett flödesbortfall förblir utgången aktiverad tills tiden har gått ut. Sedan släcks också den gula LED-lampan.


Automatisk injustering för SKM 522

Genom att samtidigt trycka de två knapparna på framsidan öppnas programmeringsmenyn. Välj automatisk injustering med knappen FUNCTION och starta genom att bekräfta med SELECT. Några sekunder senare, när minst den gula LED-lampan lyser, är injusteringen avslutad. Före och under injusteringsprocessen ska flödeshastighet och temperatur hållas konstanta. Funktionen MAN. ADJUST är till för att modifiera avkänningspunkten manuellt därefter.
Analog utgång

Flödesvakter med analog utgång ger en ström som är beroende av mediets flödeshastighet och som ligger mellan 4 mA och 20 mA. När inget annat anges är sambandet mellan flödeshastighet och den utgående strömmen icke-linjärt. Avkänningsområdet ställs in med de två potentiometrarna "Område"  och "Injustering" . Med potentiometern "Injustering" ställs det undre värdet (> 4 mA, 1:a gröna LED-lampan) in vid den minsta flödeshastigheten som ska övervakas. Med potentiometern "Område" ställs det övre värdet (20 mA, 5:e gröna LED-lampan) in vid den maximala flödeshastigheten som ska övervakas. Grafiken visar möjliga icke-linjära karaktäristiska utgångskurvor för olika inställningar.
« Definitioner        Inline-flödesmätning »

« Flödesvakter

powered by webEdition CMS