EGE-Elektronik Spezial-Sensoren GmbH - Special-Sensors for Automation

Flödesvakter - Teknik och användning

Flödesövervakning och -mätning

EGE inline-flödesvakter med digital indikering övervakar flöden mellan 0,05...100 l/min och visar flödet som ett talvärde. De har knappar på framsidan där man kan välja funktioner och förändra inställningar.Användningsområdet omfattar alla typer av flödesövervakning och -mätning där en flödesindikering önskas.


Serie SDN 552 / 554 – termiska principen

Serien SDN 552/554 bygger på den termiska principen. I ett mätrör alstras värme som tas upp av mediet som strömmar förbi. Den överförda värmemängden är ett mått för flödeshastigheten. En mikroprocessor bearbetar dessa data, beräknar flödet och visar resultatet som liter/minut i den 3-siffriga 7-segmentsdisplayen.


Serie SDV 652 – Vortex-principen

Flödesmätarna i serien SDV 652 bygger på Vortex-principen. De lämpar sig väl för användningar där det är viktigt med en god linjäritet för utgångssignalen och en större mätnoggrannhet. De är okänsliga mot temperaturförändringar, och sensorernas reaktionstid är mindre än en sekund.
Sensorns funktionsprincip gör det möjligt att mäta flödet utan rörliga delar. Bakom en störkropp i ett flöde uppstår virvlar av vars frekvens man läser av flödeshastigheten.


Serie SDI 852 / 853 – magnetiskt induktivt

Inline-flödesmätarna SDI 852/853 erbjuder utöver exakt flödesmätning mellan 0...80 l/min också en övervakningsfunktion. Exaktheten är 2% av mätvärdet. Flödet visas i den 3-siffriga 7-segmentsdisplayen. Med sitt magnetiskt induktiva mätsystem kan denna sensor användas på många olika sätt inom automatiseringen av processer och förlopp. Samtidigt garanteras en stor mätnoggrannhet.
Den magnetiskt induktiva mätprincipen förutsätter att mediet har en elektrisk ledningsförmåga. Nedre gränsvärden på 15 µS/cm för vatten och 10 µS/cm för andra vätskor ger ändå ett stort funktionsområde.
Inom inline-flödesmätarna utmärker sig SDI-serien genom att kombinera ett exakt mätsystem med en liten kompakt konstruktion. De kan enkelt infogas i efterhand i befintliga ledningskonfigurationer och erbjuder ett platsbesparande alternativ vid nya konstruktioner.
Utöver kyl- och tempereringskretsar kan även doseringar övervakas exakt, till exempel inom vattenberedning. Det finns också en gränsvärdesövervakning samt en linjär analog och pulsutgång.


Installation

Inline-flödesmätarna installeras "i linje" i en rörledning. Rörledningen kan antingen anslutas direkt via skärringskopplingen eller med en adapter SDA... . I höljets botten finns gängade bussningar som kan användas för att fästa sensorn i en bottenplatta eller liknande. Alternativt kan montageplattan som erbjuds som tillbehör monteras på höljet. Därmed är en infästning från framsidan möjlig.


Signalfilter

Parametern för signalfiltret tillåter att mata in ett värde som bestämmer med vilken tidsintervall medelvärdet för mätsignalen ska bildas. Man kan mata in värden mellan 0 och 8 sekunder. Ett lågt värde leder till en mycket snabb reaktion, ett högt värde ger en mycket lugn indikering av medelvärdet.I inställningen 0 är filtret frånkopplat. Medelvärdesbildningen påverkar indikeringen och utgångarna.


Tillträdeskod

En tillträdeskod skyddar mot att obehöriga har tillgång till programmeringsfunktionerna. Utan denna sifferkombination är det endast möjligt att se de aktuellt sparade värdena för avkänningspunkterna och andra parametrar.


Avstämning mot referens

Med CAL-funktionen kan man optimera hur exakt flödet indikeras genom att använda en exakt referens-flödesmätare. Det finns möjlighet att förändra det indikerade flödesvärdet och att anpassa det till referensmätaren.


Förval av mediet SDN 552 / 554

I kylkretsar används vid sidan om vatten också rätt ofta en vatten-glykol-blandning. När glykol blandas in ändras de termiska egenskaperna för vätskan. Detta skulle påverka exaktheten för det indikerade flödesvärdet och dessutom skulle gränsvärdena förskjutas. För att korrigera denna effekt har många flödesmätare i SDN 552/554-serien en funktion för urval av mätmediet. Glykolandelar upp till 30% kan matas in. Mikroprocessorn som arbetar i mätaren beräknar då flödena med hänsyn till andelen glykol.


Applikationer

På grund av den mångsidiga funktionen för EGE inline-flödesvakter med digital indikering samt den enkla programmeringen och installationen lämpar sig dessa sensorer särskilt väl för flödesövervakning i kylkretsar.
De utmärker sig med korta reaktionstider och stabila indikerade värden även vid stora temperatursvängningar i mediet, som till exempel vid svetsning inom bilindustrin.
I displayen visas kontinuerligt ett uppdaterat flödesvärde i l/min. Därmed har den ansvarige för maskinen eller anläggningen alltid information om vilken kyleffekt som tillhandahålls.
På grund av risken för nedisning drivs industriella klimataggregat i sekundärkretsen ofta med en vatten-glykol-blandning. Andelen glykol kan på några sekunder programmeras i menyn för SDN 552 så att ett korrekt värde visas även för denna applikation.


« Hänvisningar avseende inställning        Användning inom Ex-område »

« Flödesvakter

powered by webEdition CMS