EGE-Elektronik Spezial-Sensoren GmbH - Special-Sensors for Automation

Flödesvakter - Teknik och användning

Funktionsbeskrivning

Funktionen för en flödesvakt bygger på den termodynamiska principen. Mätgivaren värms inifrån med några grader Celsius gentemot det flödesmedium som givaren sticker in i. När mediet flyter avleds värmen som alstrats i givaren av mediet, dvs. givaren kyls ner. Temperaturen som uppstår i givaren mäts och jämförs med mediets temperatur, som också mäts. Av den uppmätta temperaturdifferensen kan man avläsa flödestillståndet för varje medium.

Funktion för termodynamiska flödesvakter

Baserat på denna funktionsprincip utvecklar och tillverkar EGE flödesvakter för flytande och gasformiga medier.

Hur känslig en termodynamisk flödesvakt är beror på mediets värmetekniska egenskaper. För en standardsensor är avkänningsområdet för olja ca tre gånger större och för luft ca 30 gånger större än för vatten, på grund av den lägre värmeledningsförmågan. När inget annat anges specificeras en sensors tekniska data för vatten.


Användningsområden för flödesvakter

Termodynamiska flödesvakter arbetar utan rörliga delar. Man slipper därför fel till följd av korrosion, avslitna paddlar eller deformerade mätytor. Denna pålitlighet uppskattas inom många industrier. Flödesvakter används idag både för vätskor och luft, de utnyttjas till och med i explosionsfarliga miljöer.


Övervakning av kylning

Kylvattenflödet på svetsmaskiner övervakas med kompakta sensorer av rostfritt stål. På så sätt garanteras en tillräcklig kylning även vid hög arbetstakt. Vid bortfall av kylningen frånkopplas svetsroboten av sensorn.

I bearbetningscenter övervakas kylmedelsflödet kontinuerligt. Verktygen skyddas och får en längre livslängd.

Inom metallbearbetning, till exempel i valsverk och tråddragningsmaskiner, kyls valsarna och rullarna kontinuerligt. Detta övervakas med termodynamiska sensorer. Vid extrema förhållanden dimensioneras sensorerna för omgivningstemperaturer upp till 160 °C. Inställningen sker på speciella utvärderingsenheter där det inte är varmt.


Övervakning av transportmediet

Skydd av pumpar mot torrkörning är en vanlig applikation, ofta används kompakta sensorer med integrerad frånslagsfördröjning för detta ändamål.

Inom doseringstekniken övervakas doseringen av tillsatser. De ofta låga flödena mäts exakt med inline-sensorerna. Dessa sensorer infogas i ledningen som ett rörstycke.

Genom att kontrollera mediets flöde kan man övervaka om filter och silar är igensatta. När flödet underskrider ett gränsvärde ska filtret bytas. När detta inte sker och mediets flöde fortsätter sjunka stängs pumpen av i ett andra steg. För detta ändamål används sensorer med två temperaturrelaterade avkänningspunkter.

Torrkörningsskydd för matarpump


Övervakning av processflöden

För övervakning av rengöringsprocesser, delvis med aggressiva medier, krävs ofta specialmaterial som till exempel Hastelloy eller Tantal.

Utsugningsanordningar för hälsofarliga ångor på laboratoriearbetsplatser samt ventilationsanläggningar för industrihallar där det hanteras hexan övervakas exempelvis med luftflödesvakter.

CIP/SIP-processer kan övervakas och dokumenteras med flödesvakter.

« Flödesvakter      Mätgivare »

powered by webEdition CMS