EGE-Elektronik Spezial-Sensoren GmbH - Special-Sensors for Automation

Flödesvakter - Definitioner

Avkänningsområde

Avkänningsområdet för en mätgivare eller kompakt sensor anger mediets flödeshastigheter för vilka mätgivaren kan ge en utvärderingsbar signal. När mediet inte är specificerat gäller uppgifterna för vatten. Då olika medier har olika värmeledande egenskaper beror avkänningsområdet och temperaturdriften på det aktuella mediet. Vid avkänningsområdets övre och nedre gräns är temperaturdriften större. Avkänningsområdet begränsar inte den maximala flödeshastigheten som mätgivaren får utsättas för. Till exempel kan en sensor användas vid 10 m/s fastän dess övre avkänningsgräns är 3 m/s.


Arbetsområde

Arbetsområdet betecknar den del av avkänningsområdet som de flödestekniska data är specificerade för. Dessa värden är reducerade vid avkänningsområdets yttre gränser.


Märkflöde

De tekniska data för varje sensor mäts vid det märkflöde som är typiskt för sensorn. Denna definition är nödvändig då den karaktäristiska kurvan för sensorns avkänning inte är linjär. Sensorns olika märkvärden är därför beroende av den valda arbetspunkten på denna karaktäristiska kurva. Vanligtvis sätts märkflödet i mitten av den linjära delen av den logaritmiska kurvan. För denna arbetspunkt kan speciellt de nominella värdena för starttid, frånslagstid och uppstartstid definieras, samt hysteresen och temperaturkänsligheten.


Driftspänning

Driftspänningen är spänningsområdet inom vilket EGE- sensorer fungerar säkert. Vid försörjning med likspänning ska gränsvärdena följas, inklusive rippel.


Strömförbrukning

Strömförbrukningen anger det maximala värdet för tomgångsströmmen Io som sensorn förbrukar utan last.


Kopplingsström

Kopplingsström är den maximala kontinuerliga strömmen för sensorns kopplingsutgång. För PNP-utgångar gäller detta värde för en omgivningstemperatur på 25 °C. Vid högre temperaturer minskar den maximala kopplingsströmmen. För sensorer med reläutgång avser värdet driftkategori AC-12 resp. DC-12 enligt EN 60947-5-1.


Kopplingsspänning

Kopplingsspänningen är den maximala spänning inklusive rippel som får kopplas med en reläutgång.


Kopplingseffekt

Kopplingseffekten är den maximala effekt som en reläutgång får belastas med.


Omgivningstemperatur

Omgivningstemperaturen anger de maximalt och minimalt tillåtna temperaturerna för sensorn.


Mediumtemperatur

Den minimala och maximala mediumtemperaturen där sensorn fungerar.


Temperaturgradient

Temperaturgradienten definierar den maximala temperaturförändringen för ett medium per tidsenhet som en sensor kan följa utan felfunktion. Den är ett mått på en flödesvakts kvalitet.


Uppstartstid

Uppstartstiden krävs för att sensorn ska kunna uppnå sitt driftläge efter det att driftspänningen har kopplats in. Först efter uppstartstiden kan en flödesvakt injusteras eller dess kopplingsutgång användas för utvärdering.


Reaktionstid

Reaktionstiden omfattar starttiden och frånslagstiden. Starttiden är tiden från det att flödet startar till dess att flödestillståndet indikeras. Starttiden blir kortare när avkänningspunkten ligger nära mediets stillestånd och längre när avkänningspunkten ligger nära den maximala flödeshastigheten. Frånslagstiden är tiden från det att flödet bortfaller till indikeringen på utvärderingsenheten. Tiden är kort när en avkänningspunkt nära den maximala flödeshastigheten är vald. Den förlängs när avkänningspunkten ställs in nära mediets stillestånd.


Tryckhållfasthet

Tryckhållfastheten avser mätgivarens hölje. Upp till det angivna maximala trycket ger sensorn en stabil signal och höljet skadas inte. Applikationsrelaterade skruvförbindelser kan ha väsentligt lägre värden för tryckhållfasthet än vad som är angivet för sensorn, dessa ska då följas.


Kapslingsklass

Kapslingsklassen anger sensorernas skydd mot intrång av fasta ämnen och vatten, enligt EN 60529. För mätgivare avser den angivna kapslingsklassen alltid anslutningsdelen. Den del som har kontakt med mediet har alltid kapslingsklass IP 68.


Fördröjning

Frånslagsfördröjningen ger en tidsfördröjd utgångssignal vid flödesbortfall. När frånslagsfördröjningen är aktiverad indikeras "flöde finns" fastän flödet redan har underskridit det inställda gränsvärdet. Den röda LED-lampan (flödesvärdet underskridet) och den gula LED-lampan (utgång aktiverad) lyser. När fördröjningstiden har gått ut släcks den gula lampan, reläet faller och endast den röda LED-lampan lyser.


Övervakning av kabelbrott

Funktionen för övervakning av kabelbrott avaktiverar kopplingsutgången för flödessignalen när ingen sensor är ansluten eller när sensorkabeln är bruten. Vid kabelbrott ges därför signalen "bortfall av flödet". Signalen om kabelbrott indikeras speciellt för SEA 401 med en separat kopplingsutgång.


« Utvärderingsenheter och kompakta sensorer        Hänvisningar avseende inställning »

« Flödesvakter

powered by webEdition CMS