EGE-Elektronik Spezial-Sensoren GmbH - Special-Sensors for Automation

Begreber fra måleteknikken

Tastepunkt

Kapacitive niveausensorer reagerer på ledende stoffer og ikke-ledende stoffer med en dielektricitetskonstant på ε >1. Tastepunktet afhænger af materialet.
Ved uændrede monteringsforhold udmønter det sig for ledende stoffer i en øget følsomhed.
Sænkes sensorspidsen ned i en væske, skabes der i den tilhørende analyseelektronik et tastesignal. Dette tastesignal afgives ved berøring med mediet, og afhængig af sensorens følsomhed, nogle millimeter ned i mediet. Afstanden mellem sensorspidsen og den nedsænkningsdybde, hvor tastesignalet afgives, defineres som det nominelle tastepunkt. Den har negativt fortegn, f.eks. -8 mm.
Nedenstående tabel angiver nærhedsværdier for de materialebetingede reduktionsfaktorer, i praktisk brug kan der f.eks. på grund af monteringsbetingelserne opstå afvigelser.Vandindholdet i et materiale eller en væske har en afgørende indflydelse på tastepunktet, et højt fugtindhold øger tastepunktet betydeligt. Hvis niveausensoren fugtes af ledende stoffer, kan dens funktion blive forringet, hvis der dannes en ledende film, der forbinder sensorelektroden elektrisk ledende med en metalvæg.


Nominelt tastepunkt sp

Det nominelle tastepunkt betegner den afstand fra niveauvagtens sensorspids til mediets overflade, der er nødvendig for at registrere mediet sikkert. Når sensoren nedsænkes i mediet, er denne størrelse angivet med negativt fortegn. Det nominelle tastepunkt er en enhedsstørrelse, der beregnes ved en temperatur på 20 °C og vha. en metalbeholder, der er fyldt med vand og jordet. Optiske sensorer taster ved nedsænkning af spidsen i mediet.


Reelt tastepunkt sr

Det reelle tastepunkt er det effektive tastepunkt ved nominel spænding og en nominel temperatur på 23 °C. Det ligger i området fra 90 % til 110 % af det nominelle tastepunkt.


Brugstastepunkt su

Brugstastepunktet ligger i hele det tilladte temperatur- og spændingsområde mellem 80 % og 120 % af det reelle tastepunkt.


Sikret tastepunkt sa

Det sikrede tastepunkt tager højde for alle ydre påvirkninger, også ved de anvendte medier og individuelle spredninger, og det ligger i området fra 0 % til 72 % af det nominelle tastepunkt. Inden for dette område sker der en sikker tastning.


Tastepunktsdrift

Tastepunkterne angives for en omgivelsestemperatur på 23 °C. I det tilladte temperaturområde varierer tastepunktet med mindre end 15 % i forhold til værdien ved 23 °C. Temperaturen på målegenstanden har ingen indflydelse på tastepunktet.


Hysterese H

Ved tastehysterese forstår man afstandsforskellen mellem indkoblingspunktet når sensoren nærmer sig et medium og udkoblingspunktet, når sensoren fjerner sig fra mediet. Hysteresen medfører et stabilt tastesignal også ved vibrationer, temperaturdrift eller elektriske forstyrrelser. Hysteresen er defineret iht. EN 60947-5-2 med maks. 20 % af den reelle tasteafstand og udgør for EGE-sensorer typisk 10 til 15 % af det reelle tastepunkt.


Gentagelsesnøjagtighed R

Gentagelsesnøjagtigheden beskriver overholdelsen af tastepunktet, når sensoren gentagne gange nærmer sig en genstand under fastlagte forhold. EGE-sensorer har typisk tolerancer på mindre end 3 % af det reelle tastepunkt.


Tastefrekvens

Sensorens maksimale tastefrekvens bestemmes ved halvt nominelt tastepunkt sn i henhold til EN 60947-5-2 med standardmåleplader ST 37.


Driftsspænding

Driftsspændingen er det spændingsområde, hvor sensorer fungerer sikkert. Ved jævnspændingsforsyning skal man være opmærksom på, at grænserne også overholdes inklusive restripple.


Tastestrøm

Dette begreb betegner den maks. tilladte permanente strøm til sensorens tasteudgang ved en omgivelsestemperatur på 25 °C og ved ohmsk belastning. Ved forhøjet omgivelsestemperatur falder den tilladte permanente strøm.
Ved analoge udgange skal de i de pågældende tekniske data angivne grænseværdier og især de tilladte værdier for lastmodstande overholdes.


Kortslutningsbeskyttelse

Kortslutningsbeskyttelsen sikrer sensoren mod ødelæggelse pga. kortslutning af udgangen. Når fejlen er afhjulpet, aktiveres udgangen igen. Er der angivet en maksimal stødstrøm, så må denne ikke overskrides.


Overstrømsudløsning

Denne værdi angiver middelværdien af den strøm, ved hvilken kortslutningsbeskyttelsen reagerer med en tolerance på ±20 %.


Beskyttelse mod polombytning

Beskyttelsen mod polombytning forhindrer, at sensoren ødelægges pga. polombytning på spændingsforsyningen.


Spændingsfald Ud

Spændingsfaldet opstår i den indre modstand i halvlederelementer, der ligger i den aktive udgangs strømrute. Det er afhængigt af laststrømmen og angives i henhold til EN 60947-5-2 for en gennemsnitlig strøm på 50 mA.


Reststrøm Ir

Reststrømmen løber med spærret udgang i laststrømskredsløbet. Ved parallelkobling af sensorer skal der tages højde for reststrømmen.


Minimumlaststrøm Im

Minimumlaststrømmen er ved toleder-enheder nødvendig for at sikre en fejlfri drift.


Strømforbrug

Strømforbruget er den maksimale værdi for tomgangsstrømmen Io, som sensoren bruger uden belastning.


Omgivelsestemperatur

Omgivelsestemperaturen angiver det maks. tilladte temperaturområde for sensoren.


Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

EMC-klassen er et mål for sensorens støjimmunitet over for udefra kommende elektriske og magnetiske påvirkninger. Angivelsen sker i henhold til standarden EN 61000-6-2.


Undertrykkelse af indkoblingsimpuls

EGE-sensorer er udstyret med en undertrykkelse af indkoblingsimpulsen, der spærrer udgangen, når driftsspændingen slås til.


Kapslingsklasse

Kapslingsklassen angiver beskyttelsen af sensorerne mod indtrængen af faste partikler og vand i henhold til EN 60529. For niveausensorer til væsker refererer den angivne kapslingsklasse til tilslutningsområdet. Sensorområdet har altid IP 68.


LED-display

En gul lysdiode viser en sensors tastetilstand optisk. Grønne og røde lysdioder er brugt til visning af ekstra informationer.


Husmateriale

Husmaterialet bestemmer sensorens kemiske bestandighed over for ydre påvirkninger. Til specielle applikationer kan der leveres andre husmaterialer.


Tilslutning

Tilslutningen af sensorerne sker vha. et stik eller kabel. På forespørgsel kan der også leveres andre kabeltyper og længder.


« Anvisninger vedr. montage        « Niveausensorer

powered by webEdition CMS