EGE-Elektronik Spezial-Sensoren GmbH - Special-Sensors for Automation

Infrarøde detektorer - Anvendelsesanvisninger

Funktion og anvendelse

Der hvor de almindelige sensorer svigter på grund af for høj varme, anvendes infrarøde detektorer, der arbejder berøringsfrit. De reagerer på strålingsvarmen fra de opvarmede materialer. Kompakte enheder med optik anvendes fra en afstand på 2 m til genstanden. Hvis afstanden kun må udgøre få centimeter, er det hensigtsmæssigt at anvende varmebestandige lyslederkabler.


Serie ODM

De infrarøde detektorer ODM… måler den energi, der udstråles fra et varmt legeme i det nære infrarøde område (1…3 µm). Den i spektralområdet optagne energi bestemmer den registrerede temperatur. Optik og analyseelektronik er monteret i et robust hus af rustfrit stål. O-ring-pakninger garanterer driftssikkerheden, også ved store temperatur- og fugtighedsudsving. Den nye stikforbindelse er konstrueret som vandtæt i henhold til IP 68. Hvis omgivelsestemperaturen overskrider 70 °C, kan der op til 250 °C anvendes et lyslederkabel, som efter behov er forsynet med en ekstra optik. Lyslederkablerne bør til sådanne applikationer lægges i beskyttelsesrør og ikke udsættes for hyppige bevægelser.
Lyslederkablets lynkobling sikrer et hurtigt og sikkert skift.


Serie OD 100

Sensoren OD 100 GSPP registrerer berøringsfrit temperaturer i området 0…300 ºC. Inden for dette område kan der indstilles to set-punkter uafhængigt af hinanden. Udgangstilstanden vises ved hjælp af tofarvede lysdioder.
Sensoren OD 100 GA har en analog udgang 4...20 mA.
Den af den infrarøde detektor registrerede temperatur på en genstand afhænger især af emissionskoefficienten, afstanden og også af fladedækningen. For at kompensere for disse påvirkninger, indstilles den infrarøde detektors set-punkter på opstillingsstedet.


Serie ODE

Den infrarøde detektor ODE 350 måler den energi, der udstråles fra et varmt legeme i det nære, infrarøde område (1…3 µm). Den energi, der optages i dette spektralområde, er et mål for den varme genstands temperatur. Enheden er udstyret med fire af hinanden uafhængige udgange. To analoge udgange (strøm, spænding) og to udgange med en tærskel der kan vælges på forhånd som relæskifter eller som halvlederudgang. Det indbyggede relæ aktiveres af PNP-udgangen (12). Ved levering er tilslutningerne 11 og 12 forbundet med en bro. Den mest fordelagtige karakteristik forvælges fast med en vælgerkontakt.
Enheden bruges med et lyslederkabel, hvis temperaturbestandighed er konstrueret til at klare maks. 350 °C. Standardkablerne kan belastes op til 250 °C. De er udstyret med en lynkobling til af- og påskruning. Til begrænsning af lysindfaldsvinklen og forøgelse af følsomheden kan der anvendes forsatsoptikker til lyslederkablet.

De angivne følsomheder refererer til anvendelsen af et 1 m langt lyslederkabel med en bundtdiameter på 4 mm ved fuld dækning. Andre lyslederkabler og optikker medfører tilsvarende ændrede reaktionstemperaturer. Som regel sænker en ekstra lyslederkabellængde på 1 m reaktionsfølsomheden med 75 °C.


Justering af detektorer

1. Fjern dækskruen fra potentiometeret.

2. Fastgør sensoren forsvarligt på det endelige anvendelsessted, når den er rettet mod måleobjektet.

3. Drej med en skruetrækker, indtil udgangen aktiveres (LED rød). Så er der indstillet den temperatur, ved hvilken den infrarøde detektor reagerer. Hvis potentiometeret drejes i retning med uret, forhøjes reaktionstemperaturen.

4. Sæt dækskruen i igen.


Analog temperaturregistrering

Den temperatur som OD 100 GA viser som strømværdi, er kun rigtig når:

a. målegenstanden har en flade med ensartet temperaturfordeling og er mindst lige så stor som sensorens sigteflade (registreringsområde) (se diagrammet Strålebane)

og

b. målegenstandens emissionskoefficient ε = 1 (sort emitter), dvs. at målegenstanden har en mørk overflade.

Er dette ikke tilfældet, måler OD 100 GA en for lav temperatur. For at kompensere for disse to effekter (for lille registreringsområde, ε < 1), er sensoren udstyret med en justeringsmulighed.


Justering af analoge detektorer

1. Fjern dækskruen fra potentiometeret.

2. Fastgør sensoren forsvarligt på det endelige anvendelsessted, når den er rettet mod måleobjektet.

3. Mål målegenstandens aktuelle temperatur vha. et termometer eller lignende.

4. Drej justeringspotentiometeret i retning med uret, indtil udgangsstrømmen svarer til genstandens temperatur (se diagrammet Udgangskarakteristik).


« Infrarøde detektorer        Diagrams »

powered by webEdition CMS