EGE-Elektronik Spezial-Sensoren GmbH - Special-Sensors for Automation

Begreber fra den induktive måleteknik

Funktionsprincip

En induktiv nærhedssensor arbejder med en højfrekvent svingningskreds, der ved hjælp af en spole på den aktive sensorflade skaber et elektromagnetisk vekselstrømsfelt. Hvis en metalgenstand nærmer sig dette felt, sker der en dæmpning i svingningskredsen. Hvis denne dæmpning kommer under en tærskelværdi, genereres der et tastesignal.


Tasteafstand

Tasteafstanden er afstanden fra en genstand til den aktive sensorflade på nærhedsafbryderen, hvor der genereres et signal. Tasteafstanden afhænger af sensorspolens diameter, derfor er det nødvendigt med større sensorer til større tasteafstande. For nogle EGE-sensorer kan tasteafstanden indstilles.
Med udgangspunkt i en kvadratisk standardmåleplade af stål ST 37 med en kantlængde, der svarer til den største spolediameter på sensoren eller til tre gange den nominelle tasteafstand, fremkommer følgende, vejledende værdier:Tasteafstanden påvirkes af genstandens materiale, ved konstante dimensioner ændrer tasteafstanden sig i forhold til stål ST 37.
Nedenstående tabel angiver nærhedsværdier for de materialebetingede reduktionsfaktorer, i praktisk brug kan der f.eks. på grund af forskellige legeringer opstå afvigelser.Nominel tasteafstand sn

Den nominelle tasteafstand er en størrelse, hvor der ikke tages hensyn til individuel spredning og udefrakommende påvirkninger som temperatur og forsyningsspændinger.


Reel tasteafstand sr

Den reelle tasteafstand er den effektive tasteafstand ved nominel spænding og en nominel temperatur på 23 °C. Den ligger i området fra 90 % til 110 % af den nominelle tasteafstand.


Brugstasteafstand su

Brugstasteafstanden ligger i hele det tilladte temperatur- og spændingsområde mellem 90 % og 110 % af den reelle tasteafstand.


Arbejdsafstand sa

Den sikrede tasteafstand tager højde for alle ydre påvirkninger og individuel spredning, den ligger i området fra 0 % til 80 % af den nominelle tasteafstand. Inden for dette område sker der en sikker tastning.


Tastepunktsdrift

Tasteafstandene angives for en omgivelsestemperatur på 23 °C. I det tilladte temperaturområde varierer tasteafstanden med mindre end 15 % i forhold til værdien ved 23 °C. Temperaturen på målegenstanden har ingen indflydelse på tastepunktet.


Hysterese H

Ved tastehysterese forstår man afstandsforskellen mellem indkoblingspunktet, når sensoren nærmer sig en genstand og udkoblingspunktet, når sensoren fjerner sig fra genstanden. Hysteresen medfører et stabilt udgangssignal også ved vibrationer, temperaturdrift eller elektriske forstyrrelser. Hysteresen er defineret iht. EN 60947-5-2 med maks. 20 % af den reelle tasteafstand og udgør for EGE-sensorer typisk 10 % af den reelle tasteafstand sr.


Gentagelsesnøjagtighed R

Gentagelsesnøjagtigheden beskriver overholdelsen af tastepunktet, når sensoren gentagne gange nærmer sig en genstand under fastlagte forhold. EGE-sensorer har typisk tolerancer på mindre end 3 % af det reelle tastepunkt.


Tastefrekvens

Nærhedsafbryderens maksimale tastefrekvens bestemmes ved halv nominel tasteafstand sn i henhold til EN 60947-5-2 med standardmåleplader.


Driftsspænding

Driftsspændingen er det spændingsområde, hvor EGE-sensorerne fungerer sikkert. Ved jævnspændingsforsyning skal man være opmærksom på, at grænserne også overholdes inklusive restripple.


Tastestrøm

Dette begreb betegner den maks. tilladte laststrøm til sensorens udgang ved en omgivelsestemperatur på 25 °C og ved ohmsk belastning. Ved forhøjet omgivelsestemperatur falder den tilladte permanente strøm.
Ved analoge udgange skal de grænseværdier, der er angivet i de pågældende tekniske data, og især de tilladte værdier for lastmodstande, overholdes.


Kortslutningsbeskyttelse

Kortslutningsbeskyttelsen sikrer sensoren mod ødelæggelse pga. kortslutning af udgangen. Når fejlen er afhjulpet, aktiveres udgangen igen. Er der angivet en maksimal stødstrøm, så må denne ikke overskrides.


Overstrømsudløsning / udkoblingsstrøm

Denne værdi angiver middelværdien af den strøm, ved hvilken kortslutningsbeskyttelsen reagerer med en tolerance på ±20 %.


Beskyttelse mod polombytning

Beskyttelsen mod polombytning forhindrer, at sensoren ødelægges pga. polombytning på spændingsforsyningen.


Spændingsfald Ud

Spændingsfaldet opstår i den indre modstand i halvlederelementer, der ligger i den aktive udgangs strømrute. Det er afhængigt af laststrømmen og angives i henhold til EN 60947-5-2 for en gennemsnitlig strøm på 50 mA.


Reststrøm Ir

Reststrømmen løber med spærret udgang i laststrømskredsløbet. Ved parallelkobling af sensorer skal der tages højde for reststrømmen.


Minimumlaststrøm Im

Minimumlaststrømmen er ved tolederenheder nødvendig for at sikre en fejlfri drift.


Strømforbrug

Strømforbruget er den maksimale værdi for tomgangsstrømmen Io, som sensoren bruger uden belastning.


Omgivelsestemperatur

Omgivelsestemperaturen angiver det maks. tilladte temperaturområde for sensoren.


Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

EMC-klassen er et mål for sensorens støjimmunitet over for udefra kommende elektriske og magnetiske påvirkninger. Angivelser sker i henhold til standarden EN 61000-6-2.


Undertrykkelse af indkoblingsimpuls

EGE-sensorer er udstyret med en undertrykkelse af indkoblingsimpulsen, der spærrer udgangen i indkoblingsfasen, når driftsspændingen slås til.


Kapslingsklasse

Kapslingsklassen angiver beskyttelsen af sensorerne mod indtrængen af faste partikler og vand i henhold til EN 60529.


LED-display

EGE-sensorer med gul lysdiode viser udgangsilstanden optisk.


Husmateriale

Husmaterialet bestemmer sensorens kemiske bestandighed over for ydre påvirkninger. Til specielle applikationer kan der leveres andre husmaterialer.


Tilslutning

Tilslutningen af sensorerne sker vha. et stik eller kabel. På forespørgsel kan der også leveres andre kabeltyper og længder.


« Anvisninger vedr. montage         « Induktive sensorer

powered by webEdition CMS