EGE-Elektronik Spezial-Sensoren GmbH - Special-Sensors for Automation

Flowsensorer - Definitioner

Registreringsområde

Registreringsområdet for en sensor eller en kompakt enhed angiver de flowhastigheder for et medium, hvor sensoren kan levere et analyserbart signal. Hvis der ikke er angivet en særlig betegnelse for mediet, gælder oplysningerne for vand. Fordi de forskellige medier har forskellige varmeledningsegenskaber, er også registreringsområdet og temperaturdriften afhængige af det pågældende medium. Ved den øverste og den nederste grænse af registreringsområdet er temperaturdriften højere. Registreringsområdet begrænser ikke den maksimale flowhastighed, som en sensor må udsættes for. En sensor kan således anvendes ved f.eks. 10 m/sek., selv om den øverste registreringsgrænse er 3 m/sek.

Arbejdsområde

Arbejdsområdet betegner det udsnit af registreringsområdet, som de flowtekniske data er specificeret for. Ved de yderste grænser af registreringsområdet er disse data reduceret.


Nominelt flow

En sensors tekniske data måles ved det for hver sensor typiske nominelle flow. Fastlæggelsen er nødvendig, fordi en sensors reaktionskarakteristik ikke forløber lineært, og fordi sensorens forskellige størrelser er afhængige af det valgte arbejdspunkt på denne karakteristik. Normalt lægges det nominelle flow midt på det lineært fremstående område på den logaritmisk fremstillede karakteristik. For dette arbejdspunkt kan især de karakteristiske værdier indkoblings-, udkoblings- og standbytid, samt hysterese og temperaturforløb defineres.


Driftsspænding

Driftsspændingen er det spændingsområde, hvor EGE-sensorerne fungerer sikkert. Ved jævnspændingsforsyning skal man være opmærksom på, at grænserne også overholdes inklusive restripple.


Strømforbrug

Strømforbruget er den maksimale værdi for tomgangsstrømmen Io, som flowsensoren bruger uden belastning.


Udgangsstrøm

Udgangsstrømmen betegner den maksimale permanente strøm til enhedens udgang. For PNP-udgange gælder denne værdi ved en omgivelsestemperatur på 25 °C. Ved højere temperaturer falder den maksimale udgangsstrøm. På enheder med relæudgang refererer værdien til brugskategorien AC-12 eller DC-12 iht. EN 60947-5-1.


Udgangsspænding

Udgangsspændingen betegner den maksimale spænding inklusive restripple, der må kobles med en relæ-udgang.


Udgangseffekt

Udgangseffekten betegner den maksimale effekt, som udgangsrelæet må belastes med.


Omgivelsestemperatur

Omgivelsestemperaturen angiver de maks. og min. tilladte temperaturer for sensoren.


Mediumtemperatur

Den laveste og højeste medietemperatur, hvor sensoren stadig arbejder.


Temperaturgradient

Temperaturgradienten fastlægger den maksimale temperaturændring i et medium pr. tidsenhed, som en sensor kan følge uden funktionsfejl. Den er et mål for en flowsensors kvalitet.


Standbytid

Standbytiden er nødvendig, for at sensoren, efter indkobling af driftsspændingen, kan nå sin driftstilstand. Først når standbytiden er udløbet, kan en flowsensor justeres eller dens udgang anvendes til analyse.


Reaktionstid

Indkoblings- og udkoblingstiden samles i reaktionstiden. Indkoblingstiden løber fra starten af flowet til visningen af flowtilstanden. Den forkortes ved valg af et set punkt tæt på mediets stilstand og forlænges tilsvarende ved et set punkt i nærheden af den maksimale flowhastighed. Udkoblingstiden er den tid, der går fra flowet stopper til det vises på analyseenheden. Tiden er kort, hvis set punktet er valgt i nærheden af den maksimale flowhastighed. Den forlænges ved indstilling af set punktet i nærheden af mediets stilstand.


Trykstyrke

Trykstyrken refererer til sensorhuset. Indtil det angivne maks.tryk leverer sensoren et stabilt signal og huset beskadiges ikke. Anvendelsesbetingede forskruningskonstruktioner kan have trykstyrker, der er væsentligt lavere end dataene for sensoren; i så fald skal disse overholdes.


Kapslingsklasse

Kapslingsklassen angiver beskyttelsen af enhederne mod indtrængen af faste partikler og vand i henhold til EN 60529. For sensorerne refererer den angivne kapslingsklasse altid til tilslutningsområdet. Det område der berører mediet, har altid IP 68.


Koblingsforsinkelse

Udkoblingsforsinkelsen medfører et tidsforsinket udgangssignal i tilfælde af flowsvigt. Hvis koblingsforsinkelsen er aktiv, meldes der fortsat ”Flow forefindes”, selv om det allerede er kommet ned under den indstillede grænseværdi. Den røde LED (flowværdi underskredet) og den gule LED (udgang aktiveret) lyser. Efter udløbet af forsinkelsestiden slukker den gule LED, relæet slår fra, og kun den røde LED lyser.


Overvågning af ledningsbrud

Overvågningen af ledningsbrud deaktiverer udgangen for flowmeldingen, hvis der ikke er tilsluttet en sensor, eller hvis sensorkablet er blevet klippet over. Ved ledningsbrud fremkommer derfor signalet ”Flow faldet ud“. Meldingen om ledningsbrud vises specielt ved SEA 401 med en separat udgang.


« Analyseenheder og Kompakte enheder        Indstillingsanvisninger »

« Flowsensorer

powered by webEdition CMS